Abstract till poster

 – SFD vårmöte 2023

Insända vetenskapliga abstract kommer att bedömas och presenteras på mötet. Ett antal abstract väljs för att presenteras som poster + muntligt föredrag på 5 eller 10 minuter följt av 5 minuters diskussion. Övriga abstract presenteras som poster. Abstract presentatör bör stå vid abstractet vid postervandringen.

Abstract skall innehålla en titel och författarnamn inklusive arbetsplats. Resten av texten får vara maximalt 2500 tecken inklusive mellanslag. Följande rubriker ska användas: Bakgrund, Syfte, Metod och Resultat samt avslutande diskussion och eller kliniska implikationer. Abstract får inte innehålla bilder, figurer, grafer, formler (tex upphöjt till) tabeller utan ENDAST text.

Abstract får vara presenterat på andra konferenser/möten men får inte vara publicerat. Innehållet kan vara planerad eller genomförd forskning men också redovisning av ett kvalitets/utvecklingsprojekt.

Vi vill ha ditt abstract senast den 9 maj

Posters sättes upp på konferensens första dag.

Material för uppsättning kommer finnas tillgängliga vid posterområdet. Din poster får ha maxstorlek bredd 70 cm och höjd 120 cm.

Posters som inte avlägsnats efter konferensen returneras inte senare. Arrangörerna för SFD vårmöte är inte ansvariga för posters eventuella försvinnande eller skador.

Välkommen!